皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页健康正文

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

admin2023-02-198Sân Chơi Đánh bạc

Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Theo Quyết định, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm (gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) được kiện toàn trên cơ sở Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được thành lập theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kiện toàn theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 2083/QĐ-TTg và Quyết định số 1968/QĐ-TTg.

Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia

Quyết định nêu rõ, Ủy ban Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm;

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm;

Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung;

Chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm;

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm;

Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia

Theo Quyết định, thành viên của Ủy ban Quốc gia gồm: Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Chủ tịch là: Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề trách nhiệm người đứng đầu. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia, cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia

Văn phòng Chính phủ là Cơ quan Thường trực chung, giúp Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Bộ Công an là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma tuý của Ủy ban Quốc gia.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực vực phòng, chống mại dâm của Ủy ban Quốc gia.

Bộ Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của Ủy ban Quốc gia./.

Theo: Chinhphu.vn

网友评论

1条评论
  • 2023-02-19 00:04:33

    《最后的生还者》第一集已于1月16日开播,第二集将于一周后1月23日上线,乔尔和艾莉的冒险旅程将正式开启,敬请期待。很值,优点无数

热门标签